The World is our Home

VISIE WOH

WoH is de afkorting van “The World is our Home”. WOH zorgt voor het concept, voor het ontwerp en de realisatie van gedifferentieerde, leefbare en actieve gebieden voor mensen van alle leeftijden, klassen, afkomst en gender. In een nutshell vangt de naam waar wij als interactieve gebiedsontwikkelaar voor staan: een open venster naar de verschillende leefwerelden, met oog voor de trends in de stad en regio.

WOH verbindt en brengt uitwisseling tot stand, soms over de grenzen van die verschillende leefwerelden heen en zorgt dat nieuwe combinaties kunnen ontstaan.

WoH sluit graag aan op lopende maatschappelijke initiatieven en activiteiten. Zeker als die vanuit mensen uit het gebied of de stad zelf worden ontplooid. Deze interactieve werkwijze bij de gebiedsontwikkeling heeft volgens het WOH de meeste kans van slagen: want is geworteld in het gebied.

UNIEKE AANPAK

WOH verbindt beleid, praktijk en wetenschap in samenwerking met lokale partijen. Zet haar professionele kennis en ervaring in om de actuele vraagstukken in een gebied ook echt in beeld te krijgen en tot een aanpak te komen waarmee bestuurders, beleidsmakers en belangrijke stakeholders als bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties mee aan de slag kunnen gaan.


De analyse en oplossingen, het zogenaamde Gedachtegoed, houden we niet voor ons zelf, maar delen we met onze stakeholders. Partijen bij elkaar brengen, het vinden van het gemeenschappelijke belang en zaken concreet maken zodat partijen aan de slag gaan, zijn kenmerkend voor de werkwijze.

WOH is echter vooral ook gebiedsontwikkelaar. De realisatie van die gebiedsontwikkeling met die samenhangende vastgoedprojecten is de kern van het verdienmodel van WOH Ze verbindt daarmee de maatschappelijke opgaven in een gebied met de realisatie van functies, publieke ruimten en de realisatie van gebouwen in deze zone.


WOH verzorgt de gehele begeleiding van de gebiedsontwikkeling tot en met de bouw, werkt samen met de lokale partijen aan een duurzame coalitie en zoekt er een passende ontwikkelende bouwer en investeerder bij.

WOH werkt voor eigen rekening en risico en neemt een onafhankelijke positie in tussen overheden, maatschappelijke organisaties en belanghebbenden.

COALITIES

WOH initieert en werkt samen met diverse platforms in een gebiedscoalitie. Denk aan partijen als bewonersgroepen, ondernemers/gebruikers, gemeente en professionele marktpartijen. WOH zet zich in voor de totstandkoming en instandhouding van de gebiedscoalitie. Deze coalitie ontwikkelt en bouwt niet zelf, maar is de motor van de integrale en interactieve gebiedsontwikkeling.

Het is het platform dat gedurende het proces van herontwikkeling als adviseur voor publieke besluitvorming optreedt, het veranderproces stimuleert en verbindt en ruimte maakt voor vormen van eigen initiatief. De coalitie houdt het Gedachtegoed levendig en zorgt voor toepassing van het Gedachtegoed. Zonder de medewerking van het Platform wordt niet afgeweken van het Gedachtegoed. De aanwezige partijen in deze ontwikkeling zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig.


WAAROM WOH?

De grote meerwaarde van WOH is de gezamenlijke verkenning en onderzoek samen met de stakeholders, onze kritische blik van de buitenstaander, ons grote netwerk en het debat dat we voeren om te komen tot een visie. Een visie die het beste uit het gebied haalt met een programma voor aanpak van ruimtelijke, commerciële en maatschappelijke vraagstukken: wonen, werken, ecologie, ontspanning en culturele en sociale arrangementen. Het Gedachtegoed is de leidraad die bij de vorming van de diverse platformen en coalities, een inspirerende rol speelt en houvast biedt. Het is het fundament dat aan het proces van herontwikkeling ten grondslag ligt. WOH verzorgt ook de uitvoering van de gebiedsontwikkeling en zet daarvoor haar competentie van ontwikkelmanagement in. Het daadwerkelijk realiseren is het sluitstuk.