Omgevingswet biedt kansen

WOH en de Omgevingswet

Het integraal kijken en werken behoort tot het DNA van WOH. Wij staan met onze voeten in de samenleving en maken visies en plannen gericht op de menselijke maat samen met burgers, ondernemers, instellingen en gemeenten. Niet alleen om het beste plan te krijgen, maar ook omdat stakeholders mede-eigenaar zijn, actief betrokken zijn bij hun wijk en er zo nieuwe initiatieven kunnen ontstaan. In kort een overzicht wat er staat te gebeuren?

Wat verandert?

De Omgevingswet gaat op 1 januari 2021 in en is gericht op de fysieke leefomgeving: de wereld van stadsontwikkeling, ruimtelijk beleid, bouwvergunningen, mobiliteit, grond- en vastgoedbedrijven, openbare ruimte en stadsbeheer. De wet zorgt voor afname van aantal regels en regelt dat er meer ruimte komt voor initiatieven en lokaal maatwerk. Daarmee zal de manier van werken van de overheid onder de Omgevingswet anders worden: van ‘nee, tenzij’, naar ‘ja, mits’. Dat heeft effect op het beoordelen van initiatieven en resulteert in een andere omgang met initiatiefnemers.

Functies centraal

In de Omgevingswet is het integraal kijken naar de kwaliteit van de leefomgeving een belangrijk doel. Werken met nieuwe beleidsinstrumenten is voor de gemeente daarbij van belang. Denk aan de omgevingsvisie, het omgevingsplan en de omgevingsvergunning. Duurzaamheid, een leefbare en gezonde leefomgeving staan in het omgevingsplan centraal. Van water tot ecologie, van wonen tot bouwen zonder gas. Het Bestemmingsplan vervalt in 2021. Functies staan centraal in plaats van de bestemming. Het combineren van functies, zoals wonen, werken, gezondheidszorg, natuur en waterbeheer, dat is de opgave

Gelijkwaardig speelveld

Een ander belangrijk doel is vroegtijdige participatie en uitnodigend zijn naar initiatiefnemers, ook andere dan het traditionele ontwikkelen. De oude wetgeving zette in op bescheiden participatie. De Omgevingswet biedt echter ruimte om het bewonersinitiatief te stimuleren, te bouwen aan eigenaarschap van mensen voor hun eigen omgeving en het sociaal kapitaal in de wijk te vergroten. Dit is de methode zoals WOH werkt. Bouwen aan een nieuw speelveld is daarbij van belang, denk aan een Gebiedscoalitie, waarin verschillende stakeholders zijn vertegenwoordigd als gemeente, bewoners, ondernemers, instellingen evenals de maatschappelijk betrokken gebiedsontwikkelaar. Het speelveld is daarbij niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. 


Resultaat: betere plannen en meer draagvlak

Door bewoners en ondernemers (mede-)regie geven te geven op omgevingsvisie en omgevingsplan in de vorm van bijvoorbeeld een Gebiedscoalitie, ondersteund door professionals, krijgt participatie van burgers en ondernemers echt gestalte. WOH werkt met ateliers, workshops, organiseert werkbezoeken samen met experts, bewoners en ondernemers. Daarmee vergroten we het kennisniveau, de interactie en creëren kansen. Het organiseren van het proces, zoals stadsgesprekken met bewoners en ondernemers waarin wij ideeën, visies en analysen toetsen en waar nodig aanscherpen, zorgt voor meer draagvlak en eigenaarschap.
Afbeelding gebiedscoalitie

Rol gemeente en de nieuwe wet.

Na de voorbereidingen van visie, ontwikkelplan en voorbereiden van de financiering is het de kunst om het initiatief om te zetten in een haalbare businesscase en over te gaan tot daadwerkelijke uitvoering. Een gemeentebestuur dat wil doorpakken en werkt met een onderling samenwerkend ambtelijk apparaat kan maatschappelijk gewortelde resultaten neerzetten. Lokale initiatieven en eindgebruikers kunnen bijvoorbeeld via voorkeursregeling, kaveluitgifte en fondsvorming een reële kans krijgen om het ontwikkelingsinitiatief daadwerkelijk uit te voeren. Dat gaat verder dan alleen doorrekenen op economische parameters, denk ook aan het behalen van doelen als een gezonde en leefbare stad.

Publieke waarde

De maatschappelijke meerwaarde bij het maken van het omgevingsbeleid is een stimulans om het beste uit de plek te halen en dat zou mede leidend moeten zijn. Dat gaat verder dan de beeldbepalende agenda’s van economie, bouwen en infrastructuur. Het besef dat er meer in het spel is dan harde waarden is een belangrijke steun in de rug voor initiatiefnemers. Wat is de ambitie? En wat voor stad/wijk wil je zijn? De kunst is de kernwaarden van die ambitie te laten landen in het ontwikkelplan. Dat geeft betere interactie met de buurt, meer snelheid en meer plezier bij mensen die zich verbinden met de wijk waar ze wonen en willen bijdragen aan de kwaliteit van hun (toekomstige) leefomgeving.

Wat kan WOH betekenen?

Is uw missie ook het beste halen uit de plek, (maatschappelijke) meerwaarde creëren en werken in co-creatie? Dan is WOH uw geschikte partner. We bieden hiervoor diverse mogelijkheden.A. Onderzoek, concept, netwerkontwikkeling en advies

B. Onderzoek, concept, netwerkontwikkeling, regisseren en uitvoering van de ontwikkeling

Visies en ontwikkelingen van WOH:

Toernooiveld/Let’s Go WestIJsselmonde Stadsnatuurwijk


Mathenesse a/d Maas


Fenikswoningen (herstructurering)

Benieuwd?

Neemt u dan contact op met:Carol Hol

0655 780 057

cjhol@woh.nu


Annemarie Sour

0643 004 659

annemarie.sour@woh.nu


Karel Sant

0651 499 997

karel.sant@woh.nu